درباره انتشارات به تدبیر

انتشارات به تدبیر در سال 1381 تاسیس شد و تاکنون به انتشار کتابهای عمومی و کاربردی برای ارتقای مهارتهای مدیریتی و مهارتهای زندگی افراد، کتابهایی در زمینه محیط زیست، خودرو، سوخت و آلایندگی و همچنین آموزش حفظ محیط زیست به کودکان مبادرت ورزیده است.