جامعه مدرن بر پایه انرژی بنا شده است. اما ذخایر سوختی متداول نظیر نفت و گاز رو به اتمام اند و استفاده از آنها برای سلامتی انسان و محیط زیست ضرر دارد. آیا فناوریهای جدید و پاک قادر به جوابگویی تقاضای روز افزون انرژی در آینده خواهند بود؟
در این کتاب جذاب، مارک والیزییویچ نویسنده، ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و سیاسی مشکلات انرژی در جهان را تدوین و تنظیم می کند و چگونگی رفع این موارد با کمک ابداعات فناوری را مورد بررسی قرار داده است.
کتابهای راهنمای علوم ضروری توسط مؤلف نامدار بین المللی، مجری برنامه، روزنامه نگار، دانشمند پژوهشگر، جان گریبین ویرایش شده است. در این کتابها تصاویر زنده همراه با متن کارشناسانه و روان برای توضیح عنوانهای عملی مهم روز، با بیانی ساده تر از هر زمان، ارائه شده است.